Szeretettel köszöntünk a GAMMA GT Szenvedélybetegek Mélykúti Önsegítő Csoportjának honlapján

ÉLETEMMEL - ÉLETEDÉRT!
Adatvédelmi nyilatkozat
Bemutatkozás
Elérhetőség
Imformációk, hírek
Lelki napok
Támogatóink
Társszervezetek, kapcsolatok
Igyunk-e az egészségünkre?
Az alkoholbeteg útja
Mindennapi rombolás
Kiút a mélységből
Társult betegségek
Fiatalok és az alkohol
Nők és férfiak
Függőség
"Társfüggők"
Galéria
Kreatív Műhely
Keresztút
Tanuságtételek
Gondolatok
Imák
Gondolatébresztő
Nekünk írták
Újabb imák
Alkohol teszt
Rózsafűzér

RÓZSAFÜZÉR
(Szentolvasó)


A szentolvasó: imádság és egyben elmélkedés üdvösségünk eseményeiről és titkairól.
(Vl. Pál pápa)

"A különféle imádságok közt, amelyekkel eredményesen fordulunk az Isten szent Anyjához, előkelő és kiváló helyet foglal el a rózsafüzér. Ezt az imádságot a Szűz Mária zsoltáros könyvének, vagy az evangélium és a keresztény élet breviáriumának is nevezik.
Miatyánk, Üdvözlégy és elmélkedés...
Kitűnő imádság, az örök élet elnyerésére alkalmas. Az isteni Megváltó fogalmazta, mikor tanítványai kérték: Uram, taníts bennünket imádkozni. A második imádság az Angyali Üdvözlet, amellyel Gábor arkangyal és Erzsébet asszony köszöntésével kezdődik, s azzal a jámbor fohásszal végződik, amelyben magunknak most és a halál órájában segítséget kérünk Szűz Máriától.
Ezekhez a hangos imákhoz csatlakozik az elmélkedés a szent titok felett, amelyek oly módon idézik szemeink elé Jézus Krisztusnak és szent Anyjának örömeit, fájdalmait, és megdicsőülését, hogy egyben vigasztalást és erőt meríthessünk szenvedéseinkben, s a legszentebb példákat követve az erényesség folyton emelkedő lépcsőin a mennyei haza boldogságáig haladni fölbuzduljunk."
(Xl. Pius pápa "Ingravescentibus malis" kezdetű körleveléből)

A szent olvasó imádkozásának módja:

Keresztvetés.
Hiszekegy, Miatyánk, majd 3 Üdvözlégy a különböző olvasóknál feltüntetett titkokkal.
Az Üdvözlégy Máriák elmondása után: Dicsőség... Azután öt tized következik, mindegyik egy Miatyánkból, tíz Üdvözlégyből és egy Dicsőségből áll.
Jézus nevének kimondása után a titkok egyikét tesszük egy-egy szakaszban az Üdvözlégybe.
Hogy melyik napon melyik olvasót imádkozzuk azt az olvasóknál közöljük. Adventben az örvendetes, nagyböjtben a fájdalmas, a húsvéti időben a dicsőséges olvasót imádkozzuk.
A tizedeket záró "Dicsőség..." után imádkozzuk: "Ó, Jézusom..."

A honlapunkra feltett szent olvasó képei Prokop Péter pap festőművész alkotásai.AZ ÖRVENDETES OLVASÓ
(hétfőn, szombaton és adventben imádkozzuk)

Köszöntjük Máriát, és látjuk őt Názáretben, az Erzsébethez vezető úton, Betlehemben és Jeruzsálemben.
Vele együtt örülünk a mennyei Atya irgalmas szeretetének, amely a világot a Megváltóval ajándékozta meg.Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól (mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké).
Ámen


Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcs, Jézus, aki hitünket növelje.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

Üdvözlégy....Jézus,aki reményünket erősítse.
Asszonyunk... Ámen.

Üdvözlégy... Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
Asszonyunk... Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen


Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól (mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké). Ámen

(10 x)Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcs Jézus, akit a Szentlélektől fogantál.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.


Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra. Ámen


Elmélkedés:
Az emberiség fejlődésvonalának tiszta pontja kellett. Mert az embervonalon utazik a bűn is. Kellett újból Isten gondolata szerint való emberi lény, az az "egészen szép", akinek nem kell férfitest. Csak a nélkülözhetetlen szűz-asszony. A Teremtő megkerülte saját törvényét, kihagyta a férfit és a Harmadik Személy sugárzását tette helyébe. És a názáreti házba beköltözött az anyagba a Második Személy. Szabályosan, angyalszóval. Máriában az emberiség tisztán várt rá és a Szűz akarat válaszolt. A Lélek ölelt, az Atya teremtett és a Fiú megfogant a válasz pillanatában.
(Dienes Valéria)
Mi Atyánk....


(10 x ) Üdvözlégy Mária,.. Jézus akit Erzsébetet látogatván hordoztál.
Asszonyunk...

Dicsőség az....

Ó, Jézusom....

Elmélkedés:
Az élő anyagnak idő kell. Az istenoltotta élet látogatni megy - megszentelni - az emberoltotta életet. És megreszket tőle a kiapadt méhben Isten-szóra indult magzat: az emberré fogamzott Isten első cselekedete. Először nevezik a Szüzet Istenanyának. Ennek a két ölelkező asszonynak méhében kezdődik a megváltás. Istennek semmi sem lehetetlen. Erzsébet öregen, Mária szűzen fogan. Az emberiség öröktől fogva elgondolt sorsáról van szó.Jézus meglátogatja Jánost: a Teljesedés az Ígéretet
(Dienes Valéria).Mi Atyánk....


(10 x) Üdvözlégy... Jézust akit a világra szültél.
Asszonyunk...Dicsőség...

Ó, Jézusom...Elmélkedés:
Most már azt idő embertörvénye dolgozik. Most már minden úgy történik, amint az Élet játssza az Evolúciót. De most a Második Személy születik Emberfiává, a Szentlélektől fogant, és Neki már születése pillanatában mintegy feltámadt teste van: nem sérelmezi a Szűzet, érintetlenül hagyja, mikor kilép belőle. Így bánik el az anyaggal, mert anyagának is ura. És a barlang megtelik az emberré vált Istenfiú személyes Jelenvaslóságával. József pedig hódolattal szolgálja a csodát.
A jászolban csendesen lélegzik az Isten.
Dienes Valéria
Mi Atyánk...


(10 x) Üdvözlégy... Jézust, akit a templomban bemutattál.
Asszonyunk...


Dicsőség...

Ó, Jézusom...
Elmélkedés:
Most embertörvények formái alá kerül az Isten: és maga a Tisztaság pedig a "tisztulás" törvénye alá. Két öreg testté érlelődött emberlélek várja őket, s József, "az apa", viszi a családot Simeon éneke elé! Mert dallal kell fogadni a "Királyt", emberszót intézni Máriához és megnyitni lelkét a szenvedés csodájára. Mária szótlan belső világa örök titok marad az "elsőszülött" felajánlásának pillanatában, akit a Templomnak ad, mint ahogyan őt is a templomnak adták. S József viszi őket a názáreti házban, ahol mostantól fogva a levitának felajánlott Isten lakik, mint Józsefnek "fia".
(Dienes Valéria).


Mi Atyánk...


(10 x) Üdvözlégy... Jézust, akit a templomban megtaláltál.

Asszonyunk...


Dicsőség...
Ó, Jézusom...

Elmélkedés:
A háromnapos keresés... miért?
Azért a két mondatba foglalt két "atya" szóért. Annak a két szónak világközi távolságáért:
- Atyád és én bánkódva kerestünk téged.
és
- Nem tudtátok, hogy Atyám dolgaiban kell járnom?...
A tizenkét éves gyermek első tanítása. Nem magyaráz. Csak megismétli a szót. Az "Atyád" és az "Atyám" nem ugyanaz az atya. Egyik a földi családnak adott áldott emberatya, másik az égi Otthonból szüntelenül cselekvő Istenatya, és ez a párbeszéd anya és gyermeke között látókörébe öleli a megváltás titkát és maradéktalanul válaszol.
(Dienes Valéria)

Legkegyelmesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomból lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szűze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

FÁJDALMAS OLVASÓ
(kedden, pénteken és nagyböjtben imádkozzuk)

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
Hiszek egy...

Mi Atyánk...

Üdvözlégy... Jézust, aki értelmünket megvilágosítsa.
Asszonyunk...

Üdvözlégy... Jézust, aki emlékezetünket megerősítse.
Asszonyunk...

Üdvözlégy... Jézust, aki akaratunkat tökéletesítse.
Asszonyunk...

Dicsőség...

Köszöntjük Szűz Máriát. Mint fájdalmas Anyát látjuk őt, ahogy ölében tartja és nézi Szent Fiának holttestét, amelyet szenvedéseinek nyomai borítanak.
Tekintsünk Szűz Máriára és halott Fiára, s elmélkedjünk csendesen megváltásunk történetén, ahogy a titkok elénk tárják!


Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy...Jézust, aki értünk vérrel verítékezett.

Asszonyunk...


Dicsőség...
Ó, Jézusom...


Elmélkedés:
Most rákerül a sor arra, amiért Ő testben idejött. "Hiszen ezért jöttem!", mondja ajka és a lelke, mikor a Getszemániában a passió küszöbére lép, és a Test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd "kiontatik" a Mária véréből való. Ott eredt egy názáreti hajnalon, válaszul angyalszóra, Istennek emberré fogamzásában. Ez hullott, mikor a Jézus név "szentelt vizévé" lett. És most ez tör át a Test pórusain, mert az Istenfiú megretten jöttének céljától, hogy teljes legyen az emberáldozat, az embereszméletnek a szenvedésektől való irtózásáig: "de ne az én akaratom legyen, hanem a Tied!"
(Dienes Valéria)Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy... Jézust, akit értünk megostoroztak.

Asszonyunk...Dicsőség...
Ó, Jézusom...


Elmélkedés:
Most már hozzájárul az ember is. Szorgalmasan üt. Váltogatva. Most szakad a Test és ömlik a Vér. Emberkarok állnak a megváltás szolgálatában. "Értetek és mindenkiért." Azokért is, akik ütnek. Azokért is, akik a "feszítsd meg"-et üvöltik a csütörtök éjszaka után. És aki az oszlopnál emberkéztől ontja vérét, tudja, mi történik. Tudja, hogy ezért jött, és egész emberéletében tudta. Értetlen tanítványok előtt emlegette. Ami szavaiban jóslat volt, most a teljesedés... "mindhalálig". Így mondta a Kertben. Most pedig elmerül a Test fájdalmában, mert most ezt a Testet egészen, maradék nélkül az Atya akaratának teljesedésére kell használnia... most van az "órája", és szivárog, fut, ömlik a Vér.
(Dienes Valéria)
Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy..., Jézust, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk...

Dicsőség...

Ó, Jézusom...Elmélkedés:
Az ember gúnykoronája az Isten fején. A csúfolkodásnak csütörtöki ötlete. Emberben fogant gondolat és emberkezekkel készített gyűlölködésműszer, királyság-szimbólum. "Itt van az ember, nézzétek! - mondja Pilátus. A tömeg ordította: nincs királyunk! Így is megtagadta. És áll a töviskoronás Emberfia a gyűlölet piacán és a felfoghatatlanságig színig van az Ember teste és az Ember lelke a minden bűnök megváltásának ráömlő vállalásával. Ilyen Igentmondás az Atya akaratára.
Ember, aki a keresztutat járod, képtelen vagy megérteni a töviskoronás Krisztust és Máriát, az Anyját.
(Dienes Valéria)Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy..., Jézust, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk...


Dicsőség...

Ó, Jézusom...


Elmélkedés:
Lehetséges? Összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel... ez már nem lehetett emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozó jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel és a Kirenéjinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra és vérnyomokat hagy az útján. Ezen az Úton megy utána Mária és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg.... Már hozzák a szegeket. Istennek é Istenanyának szánt feladat - az emberekért.
(Dienes Valéria)


Mi Atyánk...


(10 x) Üdvözlégy...? Jézust, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk...


Dicsőség...

Ó, Jézusom...Elmélkedés:
Most pedig áll a kereszt...
És aki rajta függ, még él. És aki idáig kísérte, még áll. És a kereszten függő "Elhagyatott" most az Anyjáról gondoskodik. Már csak ez hiányzott. Egyebet mindent megtett. Haza mehet az Atyához. Már semmije sincs. Siváran, egyedül, Atyjától elhagyottan, mindent maradék nélkül átadott, - az emberekért. Már Anyját is elhelyezte János szívén, már a Tanítványt is elhelyezte Anyja szívén. Már csak a Teljesedés van hátra, az Utolsó Szó, az Utolsó Lélegzet, és előre hanyatlik a töviskoronás fej...
- "Beteljesedett!"
(Dienes Valéria)

Könyörögjünk!
Kérünk téged Úristen, öntsd lelkünkbe kegyelmedet, hogy mi, akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
DICSŐSÉGES OLVASÓ
(szerdán, vasárnap és húsvéti időben imádkozzuk)

Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.


Hiszek egy Istenben....

Mi Atyánk...


Üdvözlégy..., Jézust, aki gondolatainkat irányítsa.
Asszonyunk...

Üdvözlégy..., Jézust, aki szavainkat vezérelje.
Asszonyunk...

Üdvözlégy..., Jézust, aki cselekedeteinket kormányozza.
Asszonyunk...


Dicsőség...


S ha jő az éj, s én újra visszatérek,
egynéhány szál gyöngyvirágot letépek,
és felviszem a csillagfényes égbe.
Megkeresem a Jézus Anyját véle.
A Jézus Anyját, kinek képei
oly búsak lenn és olyan szenvedők!
Hadd lássam egyszer mosolyogni őt!
(Gárdonyi Géza)

Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy..., Jézus, aki a halálból föltámadott.
Asszonyunk...


Dicsőség...

Ó, Jézusom...


Elmélkedés:
Végigment az emberéleten. Már nem földi ember. Már feltámadott Ember. Már nem korlátozza a súlyos anyag.A kövön át lép ki a sírból: a "másik" életben van. Aki látja, annak azt mondja: "Ne érints engem!" Másvilági élet vagyok. Még nem mentem föl Atyámhoz. Ugye nem ismertél rám? Csak mikor akartam és szólítottalak. Félelmes vagyok és csodálatos. Feltámadt anyag vagyok, mert legyőztem az anyagot. Új tisztelet, új szeretet, új csodálkozás jár nekem! Nem ismernek fel az emmauszi úton. Test vagyok és lényem eltűnik ámuló szemetek előtt. Ember-Isten vagyok.
Szeressetek!
(Dienes Valéria)
Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy..., Jézust, aki a menybe fölment.
Asszonyunk...


Dicsőség...

Ó, Jézusom...Elmélkedés:
Így mutattam nektek, hogy így értsétek. "Fölmentem", elmentem közületek oda, ahová még nem jöhettek velem. Indultam a fellegek felé, fehér fényükbe takaróztam, míg utánam ámultatok, és két "fehérruhást" küldtem, megüzentem velük, hogy majd ugyanígy jövök "le" a fellegek közül. Azért, hogy most örvendezve menjetek haza és ezentúl már tanítsátok, amit hallottatok. Mert mindent elhoztam nektek az Atyától, akit láttok bennem és akiben emberlelkem most a Mindenséggé tágul, mert testet kaptam tőle Máriából és ezzel a testtel legyőztem a halált. Anyagba születtem és születésemmel az anyag urává lettem. Higgyetek bennem!
(Dienes Valéria)

Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy..., Jézust, aki nekünk a Szentlelket elküldte.
Asszonyunk...


Dicsőség...


Ó, Jézusom...

Elmélkedés.
Örvendezzetek!
Ezért mondtam, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mikor szomorúság töltötte be szíveteket. Veletek maradok. Mert Lélek és én egy vagyunk, mint az Atya és én egy vagyunk, mint ahogyan tanítottam nektek, míg köztetek jártam. Ember-életet akart nekem az Atya, mint ahogy én Szentlelket akartam nektek, hogy bennetek Háromságban lakozván, a teljes Istent bocsássam a Mindenségre. Mert egy és ugyanaz az Isten, aki teremt, aki megvált, aki megszentel, és ti a teljes Istent láttátok az arcomon, hallottátok a szavamon és éreztétek a szívetekben. Az örömnek ezt a teljességét most már senki sem veszi el tőletek. Ezért jobb nektek, hogy az Atyához mentem.
(Dienes Valéria)
Mi Atyánk...

(10 x) Üdvözlégy..., Jézust, aki téged, Szent Szűz a menybe fölvett.
Asszonyunk...


Dicsőség...


Ó, Jézusom...

Elmélkedés:
Azonnal föltámadottá tettem a testét. Azonnal átemeltem - az én megdicsőült embertestemhez hasonlóan - a "másik" valóság országába. Zárt sírból vittem át, és üres sírjában liliomillat maradt. Nem adtam át az anyag törvényének az anyatestet, melynek véréből szivárgott magzattestembe az emberélet: és az élet titkos törvénye szerint táplált engem kilenc hónapon át: és szállította ereimbe a megváltásra szánt véremet. Ezzel az életközösséggel megszentelt anyatest nem követhette az életutáni bomlás sötét játékát., mely a "bűn zsoldja", ennek a szűzi testnek azonnal át kellet lépnie a feltámadottak örök országába és az örökkévalóságra az Emberfia karjai között nyitni fel szemeit.
;i>(Dienes Valéria)
Mi Atyánk...


(10 x) Üdvözlégy..., Jézust, aki téged, Szent Szűz a menyben megkoronázott.
Asszonyunk...Dicsőség...


Ó, Jézusom...Elmélkedés:
"Korona?"
Igen, a Mindenség hódolata. A minden lelkek, a minden szellemiségek köszöntő éneke. Minden angelosok háladala az Emberfia fogamzásáért, gondozásáért, minden emberléleknek az anyasága titkát megértő himnuszáért. Az Isten után a legnagyobbnak, a lelkek között a legszebbnek, az Egyetlennek: akin nem fogott a halál. Mert Istennek adott emberéletet és akinek az Élet Ura mennybevétellel tette fejére a Mindenség öröktől fogva neki szánt királynő-szimbólumát. Ezt a szeretet aranyából készült "koronát", amelynek egyetlen értelme:
- Minden teremtett szellemi valóságnak Isten-járta királynéja vagy.
ÁMEN
(DIENES VALÉRIA)

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, Úristen, akinek Egyszülött Fia életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, engedd, kérünk, hogy a titokról a Boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezvén, utánozzuk, amit magukban foglalnak és elnyerjük, amit ígérnek. Ugyanazon Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.
VILÁGOSSÁG RÓZSAFŰZÉR
(csütörtökön imádkozzuk)
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében!
Hiszek egy Istenben...
Mi Atyánk...
Üdvözlégy..., Jézust, aki megtisztítson minket.
Asszonyunk...
Üdvözlégy..., Jézust, aki lelkünk békéjét megőrizze.
Asszonyunk...
Üdvözlégy..., Jézust, aki a Szentségekben megerősítsen.
Asszonyunk...

Dicsőség...Én vagyok a Világosság, és azért világítok, hogy mindenki lásson. Ne félj. Az én utam egyenes, az én utam hozzám vezet. Találkozni akarok veled, és te fel fogsz engem ismerni, mert békét és szeretetet árasztok. Jöjj hozzám! Látsz engem? Hallasz engem? Ne félj, ne maradj hát sötétségben! Visszatért látásod. Meggyógyítottalak. Megszabadítottalak szégyenedtől, és lemostam bűneidet. Állj lábadra, és jöjj hozzám, nyisd fel szemedet, és nézz rám higgy bennem, hogy találkozhass velem! Megváltód vagyok, békéd vagyok. Én, Jézus, szeretlek mindnyájatokat.

A Világosság rózsafüzér képeit nem Prokop Péter festette! Az elmélkedéseket az Igaz élet Istenben honlapról vettük át!


Mi Atyánk....


(10x) Üdvözlégy..., Jézust, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
Asszonyunk...


Dicsőség...

Ó Jézusom...


Keresztség van készülőben, és milyen nagy keresztség lesz az! Jézus tűzzel fogja megkeresztelni a Földet! Mindaddig még megjelenek. Most van a bűnbánat ideje, most van a kiengesztelődés ideje. Mondom nektek, drága gyermekeim, ma azt az áldozatot kéri tőletek Isten, hogy változtassátok meg életeteket és éljetek szentül! Isten minden lélektől azt kéri, hogy tartson bűnbánatot. (93.4.23.)
Jöjj és tanulj! Gondjaidban mindig veled vagyok. Én vagyok a te Vigasztalód. Ahol elkeseredés van, ott vigasztalok és gyógyítok. Én vagyok az Életadó. Megújítalak rád lehelt keresztségi csókommal. Megújítalak, hogy az Istennel szemben álló, természetes, emberi és világias hajlamaid, melyek a halálba vezetnek, átalakuljanak istenségemben és nemességemben és istenivé váljanak, olyanná legyenek, mint az angyaloké és a szenteké. (98.6.7.)

Mi Atyánk...


(10x) Üdvözlégy..., Jézust, aki Kánában megmutatta isteni erejét.
Asszonyunk...

Dicsőség...

Ó Jézusom...
Nagy dolgokat tettem a Napba öltözött Asszony kedvéért! Attól a naptól kezdve, hogy Lelkem beárnyékozta, minden nemzedék boldognak hirdeti őt....... Ki mondja nektek azt, hogy nem hallgatom meg őt? Talán nem Édesanyátok járt közben Kánában? Ezeket a jeleket úgy gondoltam ki, hogy lelketek megértse azt, amit ma elvet. Ez a jel minden eljövendő időre szól. Istenanyai méltósága van annak az Asszonynak, akinek ruhája a Nap és ékessége az én Szentlelkem, a háromszorosan Szent, aki betölti az egész világot. (96.1.27.)


Mi Atyánk...

(10x) Üdvözlégy..., Jézust, aki meghirdette Isten országát.
Asszonyunk...

Dicsőség...

Ó Jézusom...


Isten mindannyiatokhoz jön, még a legbűnösebbhez is. Térjetek vissza Istenhez, és Ő is visszatér hozzátok. Jöjjetek, és vegyetek szállást az Ő Szívében, és Ő is szállást vesz nálatok.
Ismerjétek fel, hogy komoly ima nélkül nem lesztek képesek arra, hogy meglássátok Isten országát. Igen közel van az Ő földi uralma. Ne feledjétek, hogy Isten ma a szívetek megváltozását kívánja tőletek. Ne féljetek bevallani bűneiteket! Vegyétek igénybe a gyónás szentségét! (93.4.23)


Mi Atyánk...

(10x) Üdvözlégy..., Jézust, aki a Táborhegyen isteni dicsőségét megmutatta.
Asszonyunk...

Dicsőség...

Ó, Jézusom...


Szentlelkem lakóhelyet készít magának bennetek. Átváltoztat, hogy szent városává, tulajdonává és birtokává legyetek. A jelenlegi világ elmúlik, és akaratom megvalósul a Földön is, miként a mennyben. A Szeretet Szeretetként száll alá, és én, a láthatatlan Isten, a ti szívetekben válok láthatóvá. Eljön az óra, amikor már nem kell tovább a sötétben tapogatózni, mert szíveteket az én ragyogó dicsőségem fogja megvilágítani. A ti szívetekben válik láthatóvá dicsőségem. (91.5.13.)
Mi Atyánk...


(10x) Üdvözlégy...,Jézust, aki az Eucharisztiában nekünk adta magát.
Asszonyunk...

Dicsőség...

Ó, Jézusom...
Kegyelmemet én nyilvánítom ki neked, a megmenekülést pedig Fiam, Jézus Krisztus adja. Feláldozta magát azért, hogy téged szabaddá tegyen. Megalapította az Oltáriszentséget, hogy megossza veled az isteni életet, megszenteljen és saját Testében és Vérében részesítsen téged.
Te már nem csupán a kenyérben és a borban részesülsz, hanem magában az Istenben.
.....A megközelíthetetlen Isten válik számodra megközelíthetővé, a láthatatlan Isten lesz láthatóvá, arra készen, hogy átistenítsen téged. Az áll rendelkezésedre, teremtés, akinek nagysága felülmúl minden angyali erőt, minden lényt és minden teremtményt. Maga az Isten kínálja magát neked, visszaadja istenségedet [az Isten életében való részesedést], átisteníti lelkedet, hogy eljuss az örök életre. (99.6.30.)

Visszahelyezem Oltáriszentségemet azokba a házakba, amelyeket megfosztottak jelenlétemtől, és azok szentté válnak.


Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk. a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Honlapkészítés